Met het oog op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 maart a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis, wil het bestuur graag de volgende zaken onder de aandacht brengen.

Stemgerechtigd zijn leden, ereleden en leden van verdienste: Volgens de omschrijving van de KNVB zijn dit de zgn. Bondsleden.

Donateurs zijn niet-stemgerechtigd: Volgens de omschrijving van de KNVB zijn dit de zgn. Verenigingsleden.

Als u twijfelt of u wel stemgerechtigd bent, kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie. Daar kunt u zich ook om laten zetten van Donateur(Plus) naar (Kader)Lid om zodoende stemgerechtigd te zijn. Deze omzetting brengt wel (geringe) kosten met zich mee.

U kunt zich ook vrijdagavond 24 maart tussen 19.30 en 20.00 uur bij de mensen van de Ledenadministratie in het clubhuis nog laten registeren als stemgerechtigd lid.

Contactgegevens Ledenadministratie:

E-mail: ledenadministratie@onsbososneek.nl

Peter Ypma – tel. 0515-560605 of  06-54351587

Paul Buma – tel. 0515-423485 of  06-54722120

Elk volwassen lid (vanaf 18 jaar) heeft twee stemmen, elk jeugdlid (tot en met 17 jaar) heeft één stem.

Een niet aanwezig lid kan zich laten vertegenwoordigen door een wel aanwezig volwassen lid, echter alleen met schriftelijke volmacht. Een volmachtformulier is onderaan dit bericht te downloaden. Ook een vormvrije schriftelijke volmacht is voldoende. Een wel aanwezig lid kan echter maar voor twee andere niet aanwezige leden stemmen. Per aanwezig lid kunnen er dus maximaal twee schriftelijke volmachten ingeleverd worden. Aanwezige ouders(mits lid) kunnen namens hun niet aanwezige kinderen(mits lid) stemmen.

Bij binnenkomst bij de vergadering worden (door een door het bestuur ingestelde commissie) de leden-status en de volmachtformulieren middels een actuele leden/presentielijst gecontroleerd en worden de stembriefjes uitgedeeld.

Volmacht 170324