Aan alle leden en ouders/verzorgers van cvv ONS Boso Sneek,

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 maart 2017 in de kantine van de vereniging, aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken / Mededelingen
  3. Samenwerking SWZ Boso Sneek
  4. Toelichting, aanloop en totstandkoming rapport, conclusies, aanbevelingen en beknopt verslag van de BALV van SWZ Boso Sneek door Gerard v Leeuwen
  5. Bestuursstandpunt
  6. Inspraak
  7. Reactie bestuur op inspraak
  8. Stemming
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Insprekers (maximale spreektijd 5 minuten) worden verzocht zich voor 24 maart 2017 te melden bij de secretaris (secretaris@onsbososneek.nl).

Er wordt gestemd over de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport.

Hierbij is gebleken dat er voldoende draagkracht is om samen te werken.

Tussen de beide besturen is afgesproken dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt.

Het onderzoeksrapport en de aanbevelingen liggen ter inzage voorafgaand aan de vergadering op 24 maart vanaf 19.00 uur.

Ieder stemgerechtigd lid van 18 jaar en ouder, heeft twee stemmen. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid (tot een maximum van twee gemachtigde stemmen per lid). Jeugdleden tot 18 jaar hebben één stem en mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger.

Het bestuur