Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
 1. Bestuur
 2. Algemene ledenvergadering op 31 oktober 2018

Algemene ledenvergadering op 31 oktober 2018

Sneek, 12 oktober 2018

Aan alle leden van cvv ONS Sneek

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 oktober 2018 in de kantine van de vereniging, aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen BALV 16 maart 2018 en ALV 27 juni 2018
 4. Jaarverslag 2017 – 2018
 5. Financieel jaarverslag 2017 – 2018 en herziene begroting 2018 – 2019
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
 7. Stand van zaken samenwerking/fusie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur

NB de bijbehorende stukken liggen ter inzage een half uur voorafgaand aan de vergadering, en op donderdag 25 oktober van 20.00 – 21.00 uur en op zaterdag 27 oktober van 9.30 – 10.30 uur in de kantine.

Delen