Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Algemene ledenvergadering op 31 oktober 2018

Sneek, 12 oktober 2018

Aan alle leden van cvv ONS Sneek

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 oktober 2018 in de kantine van de vereniging, aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen BALV 16 maart 2018 en ALV 27 juni 2018
  4. Jaarverslag 2017 – 2018
  5. Financieel jaarverslag 2017 – 2018 en herziene begroting 2018 – 2019
  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
  7. Stand van zaken samenwerking/fusie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het bestuur

NB de bijbehorende stukken liggen ter inzage een half uur voorafgaand aan de vergadering, en op donderdag 25 oktober van 20.00 – 21.00 uur en op zaterdag 27 oktober van 9.30 – 10.30 uur in de kantine.

Delen