Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

De ALV in vogelvlucht

Afgelopen maandag 19 april was het dan zover. De allereerste (en hopelijk allerlaatste) digitale Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze club.

Na de intro van voorzitter Joan van der Veen, waar hij onder andere schetste dat de club het afgelopen jaar door diepe financiële dalen ging, werden de jaarverslagen toegelicht. Conclusie: veel is er ten goede gekeerd. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan spelers en trainers die een forse financiële aderlating accepteerden, de vele vrijwilligers die ondanks de pandemie hun beste beentje voor zetten en de grote groep sponsors die de club door dik en dun in ,deze ook voor hen zware periode, trouw bleven. Ook de overheidssteun werd aangestipt, evenals de structuurverandering binnen de club en het succes van de acties.

Namens de “Financiële Denktank” kon Jelbert Kramer een positief verslag schetsen. De inkomsten daalden uiteraard, maar de kosten nog meer. Onze financiële positie is weliswaar verbeterd ten opzichte van een jaar geleden, maar een structurele verhoging van de inkomsten blijft noodzakelijk.

Dat vormde een mooi “bruggetje” voor Hoofd Voetbalzaken Douwe Jan van der Wal die het nieuwe contributiesysteem nogmaals verduidelijkte. Hiervoor waren reeds virtuele sessies gehouden met de betrokken ouders en spelers. De rode draad van het contributieplan, de verhoging daar doorvoeren waar ook de meeste kosten worden gemaakt, kon op brede steun van de leden rekenen. Ruim negentig procent accordeerde een en ander via een stemming.

Ook de statutenwijziging werd akkoord bevonden. Notaris Gerard Vellinga voorzag een en ander van een duidelijke uitleg. De wijziging werd met Noord-Koreaanse cijfers geaccepteerd, waardoor onze statuten weer helemaal up to date en toekomstbestendig zijn. Omdat het quorum ( minimaal aantal aanwezige vereiste leden, namelijk 2/3) niet gehaald werd volgt er nog een formele tweede stemming. Deze is eveneens digitaal (via Zoom) en zal plaatsvinden op vrijdag 14 mei om 20.00 uur. Je kunt je hiervoor opgeven via de secretaris. Zeer spoedig ontvangen de leden hiervoor een uitnodiging.

Omdat hun termijn verstreken was traden Sibold Jellema en Tjalling Tjalsma onder dankzegging af als kascommissie. Onze “scheidsrechtersbaas” Dick Heinen had zich reeds opgegeven als nieuw kascommissielid en staande de vergadering gaf ook Harry Potma aan lid van de commissie te willen worden. Met beide heren kunnen we weer geruime tijd een goede invulling geven aan deze belangrijke functie.

Ook benoemde de club Harry Wierda, Leo de Wagt en Jelbert Kramer tot Lid van Verdienste vanwege hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor ONS Sneek. Wicher de Boer werd Erelid van de vereniging. Hij zet zich al decennia lang in als wedstrijdsecretaris en gastheer. Zijn kennis van de handel en wandel van ons aller KNVB is ongeëvenaard. Heren, ook vanaf deze plaats proficiat met deze zeer terechte blijken van waardering.

Last but not least werden Taapke de Heij (secretaris)  en Dinie van der Wal (Vrijwilligerszaken) tot bestuurslid herkozen (Taapke) en gekozen (Dinie). Beide dames mogen bogen op een rijke bestuurservaring en stelden zich ook nog even in formele zin voor en deelden hun hun drijfveren met de vergadering. 

Het bestuur kijkt met voldoening terug op de ALV, maar is zich er terdege van bewust dat deze opzet niet ideaal was. Iedereen had weliswaar alle stukken tijdig kunnen doornemen en ook werd er gebruik gemaakt van de mail waarop vragen werden gesteld gedurende de ALV, maar de echte interactie was helaas niet mogelijk. We hopen dan ook dat deze digitale versie de eerste en de laatste zal zijn.

Tenslotte willen we PlusNauta bedanken voor de gastvrije ontvangst en de zeer professionele ondersteuning.

Bestuur ONS Sneek

Joan, Taapke, Klaas, Dinie en Gerard

Delen