Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

ONS Sneek stuurt brief aan gemeente inzake Sportcarrousel Sneek

 

Gemeente Súdwest-Fryslân

t.a.v. de wethouder en bij de Sportcarrousel betrokken ambtenaren

Sneek, 30 november 2018

Betreft: Sportcarrousel Sneek

Geachte mevrouw en heren,

ONS Sneek is in Sneek ca. tien jaar geleden gestart met gesprekken tussen sportclubs over mogelijke samenwerking. Deze verkennende gesprekken hebben ertoe geleid dat ONS Sneek en SWZ Boso Sneek een fusietraject zijn gestart. Als initiator van de gesprekken zijn wij altijd een voortrekker geweest in het samenwerkingsproces uiteindelijk leidend tot een fusie.

Gezien alle gebeurtenissen van de laatste tijd geven wij u graag uitleg van onze keuze voor Harinxmaland als toekomstige topamateursportlocatie.

Visie van ONS Sneek

ONS Sneek heeft een duidelijke visie op de toekomst waarbij we topamateursport willen combineren met breedtesport door o.a. continue te investeren in een goede organisatie, kwalitatief goede trainers, vernieuwende voetbalinitiatieven en (spel)plezier van onze leden.

Ook willen we een bijzonder aanbod aan het bedrijfsleven doen waardoor het fundament onder de prestatie elftallen, de sponsoring, de komende jaren sterk kan uitbreiden.

Daarnaast zijn we druk doende ons voor te bereiden op een overgang van lokale naar regionale certificering van de KNVB waarbij we de verwachting hebben ook richting andere voetbalclubs in SWF een rol van betekenis te kunnen spelen t.a.v. samenwerking.

Deze doelen trachten wij zelfstandig te realiseren. Echter een fusie zou in onze ogen een geweldig fundament onder deze toekomst kunnen leggen.

Ledenvergaderingen

De ledenvergadering van ONS Sneek heeft in de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van maart jl. het bestuur en de ingestelde fusiecommissie het vertrouwen gegeven een fusievoorstel voor te bereiden. De ledenvergadering is ermee akkoord gegaan dat de fusiecommissie alle door de gemeente geboden opties t.a.v. locatie zou gaan onderzoeken. De opties waren op dat moment sportpark Tinga en het nieuw te bouwen sportpark Harinxmaland. Bij SWZ Boso Sneek heeft de gelijktijdig gehouden ledenvergadering ervoor gekozen alleen te willen fuseren als sportpark Tinga de toekomstige locatie van de fusieclub zou worden.

Fusiecommissie heeft opdracht terug gegeven

De fusiecommissie van ONS Sneek heeft een opdracht gekregen van het bestuur. Deze luidde o.a. maak een fusievoorstel waarbij de toekomstige locatie voldoet aan de minimale eisen van de KNVB. De fusiecommissie heeft de richtlijnen van de KNVB bij het bouwen van een nieuw sportpark gehanteerd en in mei van dit jaar een behoeftebepaling laten maken. Op grond van deze behoefte bepaling bleek dat er 8 velden nodig zijn en heeft de fusiecommissie van ONS Sneek unaniem gekozen voor het nieuw te bouwen sportpark Harinxmaland als toekomstige locatie voor de fusieclub. Vervolgens bleek tijdens onze meerdere gesprekken met de fusiecommissie leden van SWZ Boso Sneek dat zij met handen en voeten gebonden zijn door hun bestuur waar expliciet aangegeven is dat de keuze voor Tinga niet ter discussie mocht komen te staan.

De fusiecommissies hebben daarop bij hun besturen aangegeven geen overeenstemming te kunnen bereiken en restte vervolgens niets anders dan de opdracht terug te geven.

Afwegingen voor de keuze voor sportpark Harinxmaland

ONS Sneek heeft er zo praktisch en feitelijk mogelijk naar gekeken. De club heeft zijn oor veel en vaak te luister gelegd bij grote verenigingen en wat daar speelde t.a.v. capaciteit en dit ook geïnventariseerd (bijv. bij Drachtster Boys wat nu de grootste club in Fryslân is met 1100 leden en 8 velden). Ook speelde bij onze overwegingen mee dat de gemeente door het Mulier Instituut een rapport heeft laten maken over de sportaccommodaties tot 2030 in SWF. Hieruit blijkt in het hoofdstuk voetbal (pagina 21 t/m 32) dat er sprake zal zijn van enige verschuiving van leeftijden in het voetbalaanbod, maar is de eindconclusie dat de verenigingen naar verwachting in 2030 evenveel leden zullen hebben en evenveel behoefte aan ruimte als nu het geval is (ONS Sneek 4 velden, SWZ 4 velden).

Ondertussen en mede door alle onrust die al langere tijd bij de beide verenigingen aanwezig is door de fusiebesprekingen, is er sprake van teruggang in ledenaantallen en hebben wij akkoord gegeven aan een nieuwe sportaccommodatie met minimaal 7 velden. De nieuwe club zou echter nog altijd minimaal 1400 leden krijgen en de grootste voetbalclub van Fryslân worden.

Bijzondere factoren die wat ons betreft ook nog spelen bij deze keuze voor Harinxmaland zijn dat de behoeftebepaling van de KNVB uit gaat van een gemiddelde voetbalvereniging in Nederland met een bepaalde duur van gebruik van velden en kleedkamers. Bij ONS Sneek merken we, doordat we alle prestatieteams op hoge niveaus in de divisies hebben, dat we meer ruimte nodig hebben. Als ons eerste elftal bijvoorbeeld thuis speelt is de kleedkamer met aangrenzende medische ruimte vanaf één uur ’s middags tot de avond in gebruik door één team. Datzelfde geldt voor de kleedkamer van de tegenstander.

De behoefte bepaling gaat ervan uit dat er in die tijd op dat veld drie wedstrijden gespeeld kunnen worden en dus ook zes ploegen in twee kleedkamers kunnen zitten. De praktijk wijst bij ons anders uit.

Ook de jeugddivisieteams werken allemaal met voor- en nabesprekingen in kleedkamers en werken met professionele warming ups die op het veld plaatsvinden. Daar is allemaal ruimte en tijd voor nodig. Hierdoor kunnen er bij ONS Sneek minder teams op de velden spelen dan in de behoeftebepaling het geval is. 5 wedstrijdtijden op één dag wordt daarom niet op alle velden behaald. Ook op trainingsavonden nemen de divisieteams meer ruimte in beslag dan standaardteams. Er wordt op een groter deel van het veld en vaak op een heel veld getraind.

Al met al is de conclusie dat ONS Sneek voor de leden en de visie van de club optimale omstandigheden probeert te creëren en daar is voldoende ruimte, in veel gevallen zelfs meer dan de behoefte bepaling aanhoudt, er één van.

Ook parkeerruimte is voor ONS Sneek een bepalende factor. ONS Sneek heeft de beschikking over ca. 50 parkeerplaatsen achter de kantine die gebruikt worden door bestuursleden, medewerkers en spelers. Op zaterdagen kunnen sponsoren hier parkeren op een speciaal afgezette parkeerplaats. Supporters kunnen aan de voorzijde van het sportpark parkeren op de daar aanwezige 225 parkeerplaatsen. Totaal beschikt de vereniging dus over ca. 275 parkeerplaatsen.

De club speelt ook met enige regelmaat bijzondere landelijke KNVB bekerwedstrijden. Wedstrijden met vaak meerdere duizenden toeschouwers met alle logistiek van dien.

Sportpark Tinga

ONS Sneek ziet geen enkele mogelijkheid dat de gefuseerde club zich op sportpark Tinga, ook na herinrichting en aanpassing naar 5,5 veld, zou kunnen vestigen. Niet alleen kunnen er niet voldoende velden gecreëerd worden om de nieuwe club te huisvesten, ook verwachten wij grote capaciteitsproblemen t.a.v. parkeren en verkeersstromen in de wijk.

Gezien de ligging in de wijk, het enorme aantal teams dat op zaterdagen zal moeten voetballen en de bijzondere karakteristieken van divisievoetbal achten wij dat voor onmogelijk. Ook overloopvelden (het laten spelen van thuiswedstrijden bij clubs in de regio) vinden wij ongewenst daar waar je het hebt over het tot stand komen van een nieuwe identiteit van een club na fusie. We willen iedereen vanuit die gedachte, maar ook vanuit economische motieven (lees kantine inkomsten), bij elkaar op een eigen sportcomplex hebben. Overloopvelden zijn voor ONS Sneek geen optie.

We zouden door een gang naar sportpark Tinga naar ons idee gelijk in dezelfde situatie terecht komen als de hockeyvereniging die nu op Tinga zit. Zij spelen inmiddels thuiswedstrijden in Harlingen en Heerenveen.

ONS Sneek wil niet naar een locatie waar vanaf dag één capaciteitsproblemen ontstaan en mogelijk overlast richting de wijk. Bovendien willen we nadat de fusie tot stand is gekomen met vernieuwde energie en nieuw beleid weer groei door gaan maken. Dit o.a. door vanuit ons geheel nieuwe sportpark voetballende leden uit de regio met een aantrekkelijk voetbalaanbod aan ons te binden. Als voorbeeld geven wij een fusie tussen voetbalclubs in Leeuwarden waar na de totstandkoming van het nieuwe sportpark de nieuwe club in korte tijd enorm groeide.

Oplossing voor de sportcarrousel

Wij hebben begrip voor de nijpende situatie waarin de hockeyvereniging SMHC zich bevindt. Het is echter niet aan ONS Sneek om hier de oplossing voor te zijn. ONS Sneek vindt het aanbieden van een veld op het Zuidersportpark aan de hockeyvereniging geen duurzame oplossing zolang wij geen duidelijkheid hebben over een door de gemeenteraad geaccordeerde toekomst op Harinxmaland. Zolang die er niet is, kiezen wij voor een zelfstandige koers.

Wat wellicht wel tijdelijk ruimte zou kunnen bieden is dat alle voetbalwedstrijden die uit samenwerkingsinitiatieven met SWZ Boso Sneek zijn ontstaan voortaan op het Zuidersportpark plaats gaan vinden. Dat zijn de Witte Lakenvelder League waarin de jongste kinderen van de beide clubs spelen en de SVO Sneek waarin alle vrouwen en meisjes van de beide clubs spelen. Het Zuidersportpark zou daarmee tijdelijk als een overlooplocatie voor SWZ kunnen fungeren. Daarmee zou naar ons idee op Tinga ruimte ontstaan voor extra hockeywedstrijden.

Duurzame oplossing

De duurzame oplossing voor sportpark Tinga en voor het topamateurvoetbal in Sneek zou in onze ogen zijn dat SWZ Boso Sneek wil heroverwegen samen met ONS Sneek voor een toekomst op Harinxmaland te gaan. Hiermee zou op Tinga gelijk ruimte ontstaan voor het vestigen van een Jumbo en de gewenste uitbreidingen van de hockeyclub SMHC met een derde veld en extra padellbanen van Tennisclub De Vliegende Bal. Wij realiseren ons dat wij hier geen stem in hebben, maar dat dit een keuze is van de leden van SWZ Boso Sneek.

Visie op de toekomst

Sportpark Harinxmaland biedt in onze ogen op de lange termijn de beste opties als topamateursportlocatie in Sneek. Niet alleen zou een gefuseerde voetbalvereniging daar een prachtige toekomst tegemoet kunnen gaan, maar ook andere topamateursporten uit Sneek zouden er kunnen aansluiten. Er zijn wat dat aangaat schitterende voorbeelden van uitgevoerd sportbeleid in Heerenveen en Zwolle te vinden. Zowel sportstad Heerenveen respectievelijk Landstede Sportcentrum zijn opgericht met daarin faciliteiten die door allerlei top(amateur) sporten gebruikt worden. Multifunctionele sportcentra waarin sportfaciliteiten gecombineerd worden met medische faciliteiten, krachttraining, ontvangstruimtes en vergaderzalen. Faciliteiten die ervoor zorgen dat ambitieuze sportclubs hun gemeente ook sportief op de kaart zetten.

ONS Sneek zou graag gefuseerd, liefst met SWZ Boso Sneek, of zelfstandig naar deze nieuwe kansen biedende locatie verhuizen.

Wij blijven dan ook als bestuur graag met de gemeente en eventueel andere geïnteresseerde partijen in gesprek om hier invulling aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ONS Sneek

 

K. Uil

Voorzitter

 

 

Delen