Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

27-06-2018 Algemene ledenvergadering ONS Sneek

Aan alle leden van cvv ONS Sneek

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 juni 2018 in de kantine van de vereniging, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 20 oktober 2017 en BALV 16 maart 2018
  4. Stand van zaken mbt samenwerking.
  5. Voorstel goedkeuring Privacy Reglement (zie website)
  6. Begroting
  7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar Maaike Stienstra

Aftredend en niet herkiesbaar André de Vries

Kandidaat Gerjan Teunis (commerciële zaken)

 

Namen van tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij het bestuur.

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

 

Het bestuur

 

NB de bijbehorende stukken liggen ter inzage een half uur voorafgaand aan de vergadering, op zaterdag 16 juni van 10.00 – 12.00 uur  en op donderdag 21 juni van 20.00 – 21.30 uur.

Delen