Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Algemene Ledenvergadering: AGENDA 20/10

Aan alle leden van cvv ONS Sneek

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 oktober 2017 in de kantine van de vereniging, aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 23 juni 2017
  4. Jaarverslag 2016 – 2017
  5. Financieel jaarverslag en meerjaren begroting
  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
  7. Bestuurssamenstelling: aftredend Jan Flikkema
  8. Stand van zaken samenwerking
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het bestuur

NB de bijbehorende stukken liggen ter inzage een half uur voorafgaand aan de vergadering, en op donderdag 12 oktober van 20.00 – 21.00 uur en op zaterdag 14 oktober van 10.00 – 11.00 uur in de kantine.

 

Delen