Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Algemene ledenvergadering op 29 november

Sneek, 12 november 2019

Aan alle leden van cvv ONS Sneek

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019 in de kantine van de vereniging, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 26 juni 2019
 4. Jaarverslag 2018 – 2019
 5. Financieel jaarverslag 2018 – 2019
 6. Verslag kascommissie

Pauze

 1. Situatie bestuur
 2. Situatie leningen en stand van zaken obligatieactie
 3. Update Harinxmaland
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Het bestuur

NB de bijbehorende stukken liggen ter inzage een half uur voorafgaand aan de vergadering, en op donderdag 21 november van 20.00 – 22.00 uur in de bestuurskamer.

Delen