Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Impressie Algemene Ledenvergadering ONS Sneek (Update)

Een impressie van de Algemene Ledenvergadering van O.N.S. Sneek (let wel: de feitelijke verslaggeving volgt t.z.t. via het secretariaat van de vereniging, en de formele communicatie van ‘externe’ ontwikkelingen volgt via de betreffende media). Voorzitter Klaas Uil (zie foto in galerij).

IMG-20171020-WA0012

Er lopen wat (landelijke) studies en onderzoeken naar de toegevoegde waarde van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Waarom doen we nog een ALV? Waarom nog op traditionele wijze (een bestuur en een zaal, i.p.v. samen om een ‘grote’ tafel)? Is er niet een ander format dat meer aansluit bij deze digitale tijd, zodat je meer leden trekt, en meer <interactie> krijgt. Uiteindelijk is de ALV het hoogste orgaan in de vereniging, zeker in een tijd van veranderingen is een actief ALV nodig om optimaal betrokken te zijn en draagvlak te hebben bij die veranderingen. Nu blijkt dat een goede ALV Agenda zeker leden trekt.

Op de Najaars ALV van ONS Sneek (20-10-2017) waren rond de 50-60 (zeg maar 55+) leden afgekomen. Kan zomaar zijn dat 55+ ook de gemiddelde leeftijd is geweest. Betrokken leden die de moeite hebben genomen om de Algemene Ledenvergadering van O.N.S. bij te wonen en daar waar van toepassing gebruik te maken van hun rechten/plichten als lid. De ALV is een moment van verantwoording aan de leden. Een hardwerkend bestuur dat verslaggevend (rapporteren) in dialoog gaat met haar leden, evt. bijstuurt en weer verder gaat binnen de kaders van het verenigingsbeleidsplan en de (meerjaren-)begroting.

De verzamelde groep is een podium voor degenen die nog wat in de aanbieding hebben. Zo komt Dick Kits nog even bij een ieder langs voor verkoop van de (online) loten voor De Grote Clubactie. Kopen via: Steun O.N.S. Jeugd~! Ook de KerstBingo commissie is met drie personen aanwezig om iedereen uit te nodigen voor de gezellige gezamenlijke KerstBingo op zaterdag 16 december (1e ronde 19.30 uur, totaal 3 ronden). Altijd fraaie prijzen. Dit jaar geheel in Kerstsfeer (voor jeugdleden en ouders, seniorenleden dames en heren, Vriendenclub, Club van Honderd, Club van 1000, sponsoren, bestuur, commissies, vrijwilligers, kaderleden, selectiespelers, supporters, leden en oud-leden, individuen en sympathisanten, Commissie Samenwerking, DEL-commissie (Jong en Senior), RVA, stichting Jorn Feenstra Tournament, maar ook buurtbewoners, politici, partners  maatschappelijke organisaties etc.). Zie: ONS Kerstbingo 2017 Flyer

Het is de eerste ALV onder voorzitterschap van Klaas Uil. Na het welkomstwoord aan de Ereleden en Leden van Verdienste en de gewone leden een aardige lijst (>20) van afmeldingen. Eerste en belangrijkste item in het Openingswoord is de slechte staat van ons Hoofdveld. En de blijvende behoefte bij bestuur en de leden van de vereniging om op korte termijn over een goed bespeelbaar hoofdveld te beschikken (voor jong en oud). Overleg met de lokale politiek hierover loopt nog. Onze urgentie kent een aantal afhankelijkheden. Positief is Klaas over het overleg dat loopt in de ‘Commissie Samenwerking’ (met SWZ Boso Sneek en SMHC). Namens O.N.S. Sneek zitten Klaas Uil, Gerard van Leeuwen en Jan Flikkema in deze commissie, welke als opdracht heeft om samenwerkingsmogelijkheden te bestuderen.

Kijkend naar de vereniging was er een lovend woord voor de ontwikkelingen in de jeugdafdeling van O.N.S. Sneek. Zeker de instroom naar het 1e en 2e elftal van onze jeugd betekent dat het gekozen (jeugd)beleid zijn vruchten afwerpt. Met regelmaat zit Klaas in externe commissies zoals de CVT (vertegenwoordigers 2e en 3e divisie) en de KNVB (resp. in Spakenburg en Zeist). Punt van zorg blijft de deelname van beloftenteams. O.N.S. Sneek en de meeste andere amateurverenigingen hebben geen enkele behoefte aan deze teams in hun divisie. De KNVB is ondertussen een nieuwe discussie gestart rondom de voetbalpyramide. Een goed bericht is er van de Business Club, daar zijn positieve ontwikkelingen. Waar we meer van hadden verwacht is een extra instroom van dames n.a.v. het EK dames in Nederland. Gelukkig is er momenteel wel weer een derde Vrouwenteam ingeschreven (weer een combi-/samenwerkingsteam tussen O.N.S. en SWZ Boso).

Gestart is de Lakenvelder League, waarin de Champions van ONS Sneek en de F-jes van SWZ Boso actief zijn; momenteel nog op sportpark Tinga, maar afspraak is dat er dit seizoen vier activiteiten op het Zuidersportpark zullen zijn (de HJO coördineert dit, de 4 datums bij ONS Sneek zijn nog niet bekend).

Aandachtspunt blijft de behoefte aan vrijwilligers. Gelukkig zijn voor alle teams weer leiders en trainers. Maar op alle niveaus, van bestuur tot de commissies zijn additionele vrijwilligers welkom. Wel blijkt onze vereniging uitzonderlijke prestaties te kunnen leveren. “Rond de bekerwedstrijd tegen FC Twente zijn op alle niveaus topprestaties geleverd, het was een geoliede professionele organisatie”, aldus Klaas. Oud-voorzitter Harm de Wagt vult aan door het benoemen van de enorme waarde van deze wedstrijd voor onze vereniging.

Tot slot van zijn openingswoord het verzoek tot een minuut stilte ter nagedachtenis aan betrokkenen die ons het laatste halfjaar zijn ontvallen. Zo is Wies Mulder-Weinreich niet meer onder ons, Lid van Verdienste, decennia lang een bindend en gastvrij hart in onze vereniging, vrouw van Gerrit Mulder. Tevens moeder van oud eerste elftalspeler Ane en grootmoeder van onze jeugdleden Elisa en Jonathan. Ook het overlijden van Jordi du Bois, zoon van onze sportarts Ron, heeft tot veel verdriet geleid en is een groot gemis. Tot slot, afgelopen week het overlijden van ons oud-lid Sietse de Boer. Jarenlang een rots in de branding in de goal van O.N.S…….

Belangrijkst agendapunt van de avond is het onderdeel Financien. De verantwoording van de jaarcijfers over het seizoen 2016-2017, toegelicht door penningmeester André de Vries. Vanuit de zaal attentiepunten t.a.v. het proces en vragen naar bepaalde achtergronden. De Kascommissie was goed voorbereid met een gemotiveerde presentatie met een aantal aanbevelingen, die van harte worden overgenomen door het bestuur, om vervolgens decharge te verkrijgen van de vergadering.

In de Kascommissie gaan Tjalling Tjalsma en Richard Prins resp. hun derde en tweede jaar in. Derde lid Sibold Jellema is aftredend, maar stelt zich nogmaals voor drie jaar beschikbaar (tweede termijn). Dit met akkoord van de vergadering en passend binnen de statuten van de vereniging.

Bij het punt Bestuursverkiezing de afmelding van Jan Flikkema als bestuurslid. Het bestuurswerk en zijn andere private activiteiten zijn niet meer te combineren. Jan blijft wel vrijwilligerswerk doen. Punt is wel dat de bestuurspost ‘Media / PR & Communicatie’ nu onbezet is in het bestuur. Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers actief binnen de commissie Media, worden er door de Mediacommissie goede producten geleverd, maar inzet blijft om voor Media een bestuurslid te hebben, die de paragraaf ‘Media / PR & Communicatie’ uit het verenigingsbeleidsplan coordineert. Personen die interesse en kunde hebben, kunnen zich melden bij een van de zittende bestuursleden, momenteel nog 4: Klaas, Taapke, Maaike en André, ideaal is een oneven aantal bestuursleden (in dit geval 5). Voordeel is in ieder geval dat O.N.S. Sneek een bestuursverzekering geniet via de gemeente SWF (dit op vraag en antwoord uit de zaal, hiermee bewijst de ALV haar nut weer eens). Uiteraard geldt deze regeling ook voor de andere sportverenigingen uit SWF.

Gerard van Leeuwen geeft als lid van de ‘Commissie Samenwerking’ toelichting geven op de mogelijkheden tot samenwerking. De gemeente SWF werkt in samenwerking met de diverse contactpersonen van de verenigingen (ONS Sneek, SWZ Boso Sneek, SMHC en tennis) aan de zogenaamde sportcarrousel Sneek. Mede voortgekomen uit een verbouwing van de JUMBO.

In deze sportcarrousel zijn een aantal alternatieven tegen het licht gehouden.

  1. Voetbal op sportpark Tinga en hockey op het Zuidersportpark (Plan A).
  2. Voetbal op het Zuidersportpark en hockey op sportpark Tinga (Plan B).
  3. Huidige accommodaties met verenigingen in stand houden (Plan C).

Voorlopig plan dat in uitwerking is bij de gemeente (via een bureau in Gelderland), kent een focus op Plan A. Gerard gaf aan dat er nog volop gesproken wordt over de invulling, en dat er zeker ook een politieke afhankelijkheid is. Aanvullend zijn opmerking dat uiteindelijk de Ledenvergaderingen beslissen over wat de vereniging wenst. Het besluit van de Ledenvergadering is relevant.

Vanuit de vergadering een aantal opmerkingen over de plannen, ook nieuwe opties worden benoemd. Duidelijk is dat de leden van O.N.S. zeer betrokken zijn, een mening hebben en inzicht willen hebben in de voor- en nadelen bij het plan, om uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken. Wat zijn de consequenties van een ‘Ja’ en wat zijn de consequenties bij een ‘Nee’. Dat moet goed geanalyseerd zijn. Ingeval van een fusievoorstel is er per vereniging een eigen Buitengewone Ledenvergadering (BALV), waar de standaard statutaire regels voor gelden (conform de stemmingsronde in het 1e kwartaal 2017). Voorlopig is een volgende BALV nog niet gepland. Gesprekken met politiek en B&W van SWF lopen nog.

Er zijn een aantal leden voor de rondvraag, de meeste met referentie aan eerdere Agendapunten. Uiteindelijk is er ook nog een voetbalvraag uit de zaal, er zijn enkele koude douches gesignaleerd. Die vraag stond 20 jaar geleden ook al eens in de notulen. Voorzitter Klaas Uil verwijst naar de technische man die dit komt fixen. Zeg maar een voorziening in levende lijve.

Aardige van de ALV is dat het geen passief geheel is. Het is een pop-up van informatie en gedachten. Soms heeft een melding of een gedachte een incubatietijd. En dat is het prettige van de ALV. Ook de ALV kent een derde helft (al was de pauze er bij ingeschoten deze sessie), waarin de gedachten weer verdere vorming krijgen en wellicht de aanleiding kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de vereniging: 1 november is er een 55+ meeting. Ook voor O.N.S.! Nog gezocht een 55+ trekker. De ALV: nog niet weg te denken.

Een persoonlijke redactionele impressie.

Delen