Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Reactie ONS Sneek n.a.v. berichtgeving commissievergadering sportcarrousel

Naar aanleiding van de commissievergadering van 6 juli jl. en de  berichtgeving daarover in de Leeuwarder Courant deelt het bestuur van ONS Sneek het volgende mede:

In april 2017 is een commissie geformeerd, die – in aansluiting op de besluitvorming van de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen bij beide verenigingen en in lijn met de uitslagen van de enquête van 2016 – de taak heeft gekregen om diverse samenwerkingsvormen nader te onderzoeken. Het is daarbij niet ondenkbaar dat de commissie op den duur met het advies zal komen om een fusie voor te leggen aan de ledenvergadering. Hoewel de gesprekken in een uitstekende sfeer en harmonie verlopen en de eerste resultaten hiervan ook reeds zichtbaar worden, is er geen sprake van dat een fusie al een vooraf vaststaand feit is. Daarbij willen wij expliciet vermelden dat het noch de gemeente, noch het bestuur van ONS Sneek, noch de commissie is die beslist over een fusie of samenwerking maar dat het altijd de ledenvergadering is die hiervoor haar toestemming moet verlenen.

Vervolgens wordt genoemd dat beide verenigingen nadrukkelijk de wens hebben uitgesproken om hun activiteiten gezamenlijk en gefuseerd op sportpark Tinga te ontplooien. Ten aanzien van de locatie is er door ONS Sneek geen nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor sportpark Tinga. ONS Sneek heeft aangegeven dat – in geval er een gezamenlijk sportpark komt – dit bij voorkeur aan de zuidkant van Sneek gesitueerd moet zijn. In dat kader kan het zijn dat dit een compleet nieuwe sportaccommodatie op sportpark Tinga is. Er is een onderzoek geweest naar de inrichting van een sportpark op de locatie Zuidersportpark en Tinga en een nieuwe locatie. Hierover hebben wij nog geen terugkoppeling in de vorm van een situatieschets o.i.d. ontvangen, zodat wij helemaal nog geen nadrukkelijke wens kúnnen uitspreken. Wij willen hier met klem melden dat voor ONS Sneek alle opties nog open staan en dat een voorkeur sterk afhankelijk is van de situatieschets van de gemeente.

De gemeente heeft in overleg met de hockeyvereniging laatstgenoemde voorgesteld om te verhuizen naar het Zuidersportpark. De verhuizing van ONS Sneek naar een nieuwe locatie zou daarvoor wel noodzakelijk zijn. Tot dusverre is er met ons nog niet gesproken over een verhuizing van de hockeyvereniging naar het Zuidersportpark. Er is door ons meermaals bij de gemeente aangegeven dat het niet opportuun is om allerlei plannen naar buiten te brengen zonder daarbij de betrokken voetbalverenigingen te informeren.

Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop de commissie de samenwerkingsvormen onderzoekt en de mogelijkheden daartoe in kaart brengt. Het bestuur van ONS Sneek betreurt het dan ook ten zeerste dat door de onrust die deze berichtgeving veroorzaakt de besprekingen mogelijkerwijs onder druk worden gezet. Ten slotte willen nogmaals met nadruk vermelden dat wij van mening zijn dat besluitvorming zorgvuldig en wel afgewogen dient plaats te vinden en dat snelheid hieraan ondergeschikt is.

Bestuur ONS Sneek

Delen