Nieuws

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Agenda (23/6) Algemene Ledenvergadering (ALV)

Voorjaars Algemene Ledenvergadering:

Sneek, 7 juni 2017

Aan alle leden van cvv ONS Boso Sneek. Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 juni 2017 in de kantine van de vereniging, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ALV 9 december 2016 en BALV 24 maart 2017

4. Stand van zaken mbt samenwerking.

5. Contributievoorstel

6. Begroting

7. Bestuursverkiezing

  •             Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Sjoerd Kuipers
  •             Aftredend en herkiesbaar Klaas Uil
  •             Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Harm de Wagt

Namen van tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij het bestuur.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Het bestuur

NB de bijbehorende stukken liggen ter inzage een half uur voorafgaand aan de vergadering, en op woensdag 21 juni 2017 van 19.00 – 20.00 uur in de kantine.

Delen