Cultuur

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Gedragsregels

GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS SNEEK

1. INLEIDING

ONS Sneek wil er aan bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. ONS Sneek is een club voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof.

Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. ONS Sneek wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak.

Ons sportcomplex moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.

ONS Sneek heeft een gedragscode opgesteld die hierbij kan helpen. Het bestuur, de commissies, de trainers, begeleiders, supporters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

 

2. ALGEMEEN

De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels (dus voor alle leden en ook bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, supporters en ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

ONS Sneek wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van het voetballend vermogen en het verenigingsgevoel willen we ervoor zorgen dat ONS Sneek een kindvriendelijke club is om trots op te zijn en waar de begeleiding positief en stimulerend is.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger /begeleider bij ONS Sneek aan de slag wil, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers moeten weten welke regels er gelden. De gedragscode moet door iedereen bij ONS Sneek worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen en voor niemand geldt een uitzondering als het gaat om de gedragscode. Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode. Alle mensen die bij het voetballen van onze club betrokken zijn moeten zich inzetten om alles rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden (normen en waarden). Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen!

Waarom een gedragscode?

De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. De agressie rondom de velden neemt toe. Als club willen we daar een standpunt tegen in nemen. Daarnaast worden kinderen mondiger en ouders veeleisender. Voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken.

 

3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

We vragen nadrukkelijk aandacht voor gedragsregels tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

 • Schoenen s.v.p. buiten/tegen bord afkloppen
 • Douchen na wedstrijd of training verplicht
 • Na het douchen de vloer met trekker schoonmaken
 • Toiletten schoon achterlaten
 • Papier, kauwgom, modder, gras etc. in afvalbakken
 • Niet roken in de kleedkamer of gang
 • Niet roken in het bijzijn van kinderen

Gebruik de kleedkamers waar ze voor bedoeld zijn en houd deze netjes!!

Denk buiten deze regels ook aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet
 • Blijf als toeschouwer altijd achter de hekken / reclameborden bij trainingen en wedstrijden
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken
 • Auto’s parkeren op het daarvoor bedoelde parkeerterrein
 • De toegang naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden, denk aan de ambulance ingang
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. Bij herhaaldelijke overtredingen zullen sancties volgen.

 

4. GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS IN SPORT

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

 

5. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

De spelers zijn, als de leden van ONS Sneek, de kern van onze club.

De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden of meldt zich anders tijdig af bij trainer / leider
 • Is bij wedstrijden op aangegeven tijdstippen en bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig
 • Draagt het voorgeschreven clubtenue
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider, de scheidsrechter en het publiek: deze mensen offeren hun vrije zaterdag ochtend/middag ook voor jullie op!
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens
 • Geeft na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstanders (altijd!) een hand
 • Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan
 • Dient na training en wedstrijd te douchen
 • Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training
 • Gaat bewust en sportief om met de regels die bij voetballen gelden en waardeert dan anderen zoals leiders, trainers,  scheidsrechters en bestuurders die zich daarvoor inzetten
 • Draagt zijn steentje bij door vrijwilligerswerk te verrichten
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden dan bepaalt de desbetreffende trainer of begeleider de te nemen sanctie

 

6. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

De leider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter
 • Verzorgt eventueel in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis
 • Verlaat als laatste de kleedkamer
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak)
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier
 • Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze
 • Zorg draagt voor het schoon achter laten van de kleedkamer zowel uit als thuis, ook na trainingen
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt
 • Deel neemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
 • Het was en rijschema en teamkleding bewaakt
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

 

7. GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER

De trainer:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders en medetrainers
 • Staat rustig aan het veld te observeren en geeft aanwijzingen voornamelijk in de kleedkamer
 • Brengt spelers passie bij voor het spel
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.)
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
 • Krijgt een sleutel van het materiaalhok en kleedkamers, zorgt voor het afsluiten van het materiaalhok en kleedkamers na de training
 • Volgt de instructies voor de veldverlichting zoals aangegeven op de schakelkast

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Controle houdt op schoonhouden van de kleedkamers en uitschakelen van verlichting
 • Er op toeziet dat veldverlichting tot een minimum beperkt wordt en na de wedstrijd uitgeschakeld wordt
 • Deel neemt aan leider/trainer – avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
 • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

 

8. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS / VERZORGERS VAN DE SPELER

Bij onze vereniging willen we graag dat het gedrag en de invloed van de ouders/verzorgers langs de lijn positief en ondersteunend is.

De ouder/verzorger:

 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld
 • Blijft tijdens wedstrijd en trainingen altijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding)
 • Laat de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders
 • Onthoudt zich van commentaar op de scheidsrechter of spelleider
 • Blijft positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij
 • Gaat niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste mensen
 • Praat ook thuis over wedstrijden en trainingen; het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd
 • Er op toe zien dat zoon/dochter respect heeft voor medespelers, leiders en trainers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging!

 

9. GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger/bestuurder van de vereniging
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten allen tijde sportief
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van ONS Sneek

 

10. GEDRAGSREGELS VOOR SUPPORTERS

Gedragsregels zijn gebaseerd op bestaande regelgeving en hebben vooral ten doel om meer duidelijkheid te verschaffen. Met andere woorden:

De gedragsregels moeten er voor zorgen dat elke supporter precies weet waar hij of zij aan toe is.

 • ONS Sneek is een club voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof
 • Kwetsen is zinloos, steunen is goud
 • Wees trots op onze club en ontvang onze gasten gastvrij
 • Draag zorg als supporter voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
 • Te allen tijde blijven we van elkaar en van elkaars eigendommen af
 • Er worden geen voorwerpen of vloeistoffen gegooid
 • Agressie en geweld horen niet thuis bij ONS Sneek
 • Neem geen fakkels, rookpotten en ander vuurwerk mee
 • Wees altijd met trots en op een positieve wijze de twaalfde man voor ONS Sneek

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

 

11.  ALCOHOL, TABAK EN DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Om die reden vinden we het zeer belangrijke onderstaande zaken apart te noemen:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen
 • Het nuttigen van alcoholische dranken kan in de kantine op doordeweekse avonden en op zaterdag vanaf 13:00 uur.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod c.q. royement van de vereniging.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

 

12. SANCTIES

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties. Deze kunnen alleen worden opgelegd door het bestuur van de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. Vuurwerk en gebruik van alcoholische dranken buiten de daarvoor bestemde plaatsen leveren sancties en geldboetes op van de KNVB. Kosten die door de club gemaakt worden, o.a. wegens tuchtrechtelijke maatregelen van de KNVB, worden in rekening gebracht bij degene(n) die dit veroorzaakt heeft/hebben.