Cultuur

Samen Vitaal Vooruit
ONS Sneek

Pedagogische benadering

Ouderbeleid

Spelers worden lid van ONS Sneek. Ouders geven hiermee voor hun gevoel regelmatig hun kinderen uit handen aan de vereniging ONS Sneek. Een grote verantwoordelijkheid waar we serieus mee om willen gaan. De club ONS Sneek en de sport voetbal speelt hiermee een rol in de vorming van hun kinderen. Beleidsmatig is er veel aandacht voor gedrag, maar ook aandacht voor pedagogiek door bijvoorbeeld trainers te informeren over de leeftijdskenmerken van kinderen en hoe zij deze groepen het beste kunnen benaderen. Ouders moeten het vertrouwen kunnen hebben dat hun kinderen in goede handen zijn bij ONS Sneek.

Spelers leren allerlei verschillende vaardigheden bij ONS Sneek, ook voetbal overstijgende vaardigheden. Om kinderen in een veilige omgeving zichzelf optimaal te laten ontwikkelen volgens de uitgangspunten van de opleiding bij ONS Sneek, betrekken we ouders volop bij wat de vereniging doet. Ouders hebben een ondersteunende rol die niet onderschat mag worden. Zonder de positieve hulp van ouders kan onze vereniging niet functioneren.

Het belangrijkste in ons contact met ouders is dat wij duidelijk en goed met hen communiceren over wat we doen, waarom we het doen en hoe we onze club hebben georganiseerd en wat we ook van hen verwachten. Dit doen we op verschillende manieren.

Communicatie
Informatiebijeenkomsten
Aan het begin van het seizoen organiseert ons Hoofd Voetbal Zaken informatie bijeenkomsten voor alle jeugdelftallen van ONS Sneek. Bij deze bijeenkomsten worden de uitgangspunten van de jeugdopleiding van ONS Sneek met zowel spelers als ouders gedeeld.

Ook worden er informatie bijeenkomsten georganiseerd voor coördinatoren en leiders. Dit zodat ook zij goed op de hoogte zijn van de uitgangspunten en dus ook weten wat er bijvoorbeeld van ouders wordt verwacht.

Welkomstgesprek nieuwe leden
Als kinderen lid worden van ONS Sneek gedurende het seizoen, dan volgt een welkomstgesprek. Tijdens dit gesprek wordt dezelfde informatie als bij de informatiebijeenkomsten aan het begin van het seizoen met spelers en ouders gedeeld.

Nieuwsbrief
Alle leden van ONS Sneek en dus de ouders van jonge leden ontvangen een maandelijkse nieuwsbrief van de jeugdafdeling. Een nieuwsbrief waarin steeds gewezen wordt op ontwikkelingen binnen onze club.

Informatieborden veilig sportklimaat
Bij de ingang van het sportpark staan op wedstrijddagen informatieborden om ouders te herinneren aan de afspraken die we met elkaar hebben.

Gedragsregels
Bij ONS Sneek is ervoor gekozen voor alle betrokkenen bij onze club gedragsregels op te stellen. De gedragsregels vormen een duidelijke richtlijn voor iedereen binnen onze club.

Ouders op het sportpark en rondom de velden
Iedereen is welkom bij ONS Sneek. Zoals aangegeven hebben we er bij ONS Sneek voor gekozen gedragsregels op te stellen voor alle betrokkenen bij de club, dus ook voor ouders ondanks dat die feitelijk geen lid zijn. Ouders willen het beste voor hun kinderen. Dat willen we als club ook. We hameren beleidsmatig al jaren op een veilige omgeving voor kinderen. Dit uit zich in het feit dat alle trainers, coördinatoren en leiders goed op de hoogte zijn van wat er onder andere qua gedrag van ouders verwacht wordt bij ONS Sneek.

Ouders worden geënthousiasmeerd, maar ook actief aangesproken op bepaald gedrag. Voorbeelden waar sterk op gelet wordt zijn dat ouders zich positief gedragen rondom de velden, zich niet op het trainings- of wedstrijdveld mogen begeven en niet mogen coachen bij wedstrijden of trainingen. We vragen de ouders op dat vlak om echt even afstand te nemen en de trainers/leiders hun werk te laten doen.

We stimuleren enthousiast aanmoedigen en wijzen negatieve reacties op scheidsrechters en/of tegenstanders altijd af.

Dit wil niet zeggen dat er bij wedstrijden van ONS Sneek nooit iets gebeurt, de praktijk is weerbarstig en nieuwe mensen moeten ook de tijd krijgen om te wennen aan de werkwijze bij ONS Sneek, maar de organisatie is dusdanig ingericht dat er bij constatering van bepaald gedrag, altijd iets mee gedaan wordt in de vorm van het persoonlijk aanspreken van mensen. Dat doen we samen!

Aanspreekpunten voor ouders
Zodra kinderen lid zijn is in eerste instantie de leider van het team van hun kind het aanspreekpunt voor ouders. Leiders worden aan het begin van het jaar geïnformeerd over de werkwijze van de club en weten wat er van ouders van spelers verlangd wordt bij ONS Sneek. Ze hebben regelmatig informeel contact met de leeftijdscoördinator en hebben formeel meerdere keren per jaar overleg met het Hoofd Voetbalzaken. Ouders kunnen er zelf, in voorkomende gevallen, ook voor kiezen de coördinator aan te spreken als dat gewenst is.

Belangrijk is dat er altijd gereageerd wordt op signalen uit de vereniging en dat dit teruggekoppeld wordt aan betrokkenen. De overlegstructuur zou dit moeten waarborgen.

Vertrouwenspersoon
Ook bij ouders wordt bekend gemaakt dat ook zij in contact kunnen treden met de vertrouwenspersonen van ONS Sneek.

Wederzijdse verwachtingen

Van ouders van spelers bij ONS Sneek wordt verwacht dat zij:
• jonge kinderen op tijd naar de training brengen en halen
• regelmatig komen kijken bij wedstrijden
• rijden met uitwedstrijden
• hun kinderen aanmoedigen
• hun kinderen niet coachen
• zich niet negatief uitlaten naar scheidsrechters of tegenstanders
• niet in het openbaar discussiëren met trainers/leiders
• leiders voor teams aanleveren
• als ze een voetbalachtergrond hebben trainers ondersteunen in het circuitmodel
• hun kinderen ondersteunen bij acties als de grote clubactie, de jeugdfundingactie etc.
• de leiders ondersteunen door bijvoorbeeld de teamwas te doen, veldjes klaar te zetten of de limonade te verzorgen bij de jongste jeugd
• af en toe namens het team meehelpen in de vereniging met vrijwilligerstaken
• open staan voor een gesprek over structurele vrijwilligerstaken in de club

ONS Sneek doet ouders ook een belofte:
• een veilig sportklimaat voor hun kinderen
• de nadruk ligt op leren en niet op presteren
• goede organisatie en prima faciliteiten
• ervaren trainers en hoofd jeugdopleiding
• persoonlijke aandacht voor hun kinderen gebaseerd op hun leeftijdskenmerken
• ontwikkeling van sociale waarden en normen
• veel ruimte voor spel en plezier

Ouders zijn onmisbaar voor een club als ONS Sneek. Vanuit de hierboven omschreven beleidslijnen proberen we er samen voor te zorgen dat er een positief en veilig sportklimaat ontstaat voor iedereen bij ONS Sneek en dat we daar allemaal veel plezier aan beleven.